Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kontakt i mapa

Adres:

ul. Aleje Racławickie 14,
Lublin 20-950

Kontakt:

tel. 081 445 41 74 fax. 081 445 41 90

Strona www:

http://www.kul.pl

Prezentacja

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszym katolickim uniwersytetem w Europie Środkowowschodniej, założonym w 1918 r. Dewiza Uczelni to hasło: Deo et Patriae - Bogu i Ojczyźnie.

KUL to
Katolicki Uniwersytet Lubelski - http://szkolnictwo.info

tradycja: ponad 90 lat ciągłej pracy, wybitni profesorowie, absolwenci, z których jesteśmy dumni ciągły rozwój: dynamiczna kadra, nowe kierunki, wciąż rosnąca liczba studentów szerokie horyzonty: liczne konferencje naukowe, stypendia zagraniczne, organizacje studenckie.

Oferta edukacyjna KUL to liczne kierunki studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktoranckich i podyplomowych. Studenci mają dostęp do nauki wielu języków obcych. Poza starożytnymi i nowożytnymi językami europejskimi można się uczyć języka chińskiego, hebrajskiego i sanskrytu. Na KUL działa jedyna w Polsce Katedra Języka Celtyckiego, gdzie studenci uczą się języka walijskiego, szkockiego, irlandzkiego i staroangielskiego. Ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami prowadzi m.in. Ośrodek KULtury Niderlandzkiej oraz Katedra KULtury i Języka Hiszpańskiego. Dla obcokrajowców Szkoła Języka i KULtury Polskiej prowadzi roczne, semestralne, wakacyjne oraz przygotowane na zamówienie kursy, których absolwenci uzyskują kredyty akceptowane przez uniwersytety na całym świecie.

Nasi studenci biorą czynny udział w naukowych projektach międzynarodowych, np. w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego lub Szkoły Prawa Ukraińskiego. KUL współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i za granicą korzystając m. in. z programu Most i Erasmus.

Do dyspozycji studentów pozostają akademiki, stołówka, przychodnia zdrowia, obiekty sportowe, kawiarenki uniwersyteckie i pracownie komputerowe. Wprowadzone są również liczne rozwiązania, które umożliwiają studiowanie osobom niepełnosprawnym. Studenci KUL korzystają z dostępnych stypendiów naukowych i socjalnych.

Biuro Karier KUL służy studentom pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Studenci działają w licznych kołach naukowych, działających przy każdymkierunku studiów oraz w organizacjach studenckich, takich jak AZS, PTTK oraz Legia Akademicka KUL. W ramach studiów można realizować pełny program kursu przysposobienia obronnego, które jest równoznaczne z odbyciem obowiązkowej służby wojskowej.

Jakie dokumenty składa kandydat?

Podczas rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat nie składa żadnych dokumentów papierowych, z wyjątkiem następujących przypadków:

Kandydaci ze "starą maturą" składają:
 • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej, potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem, kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kandydaci do Kolegium MISH ze "starą maturą" składają również dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny lub dwóch dyscyplin wraz z listą lektur (minimum cztery pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym).
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, składają:
 • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej, potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule.
Katolicki Uniwersytet Lubelski - http://szkolnictwo.info Kandydaci z maturą międzynarodową IB składają:
 • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
 • zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu i uzyskane wyniki.
Kandydaci (obywatele polscy), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:
 • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości i/lub ukończenia szkoły średniej, potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem, wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie stwierdzające równorzędność świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie (w przypadku, kiedy świadectwo podlega uznaniu w trybie nostryfikacji), kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kandydaci do Kolegium MISH składają również dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym). Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w terminie ustalonym dla rejestracji na poszczególne kierunki.
 • Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów na uczelnię. Dokumenty należy przesyłać na adres:
REKRUTACJA

Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

a) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,
b) oryginał świadectwa dojrzałości,
c) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,
d) fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:
   - 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
   - wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).
e) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),
f) aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,
g) opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
h) zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,
i) formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

http://www.kul.pl/dlakandydatow
dts@kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski - http://szkolnictwo.info Wydział Filozofii:
 • filozofia teoretyczna – studia stacjonarne I stopnia
 • filozofia przyrody – studia stacjonarne I stopnia
 • kulturoznawstwo – studia stacjonarne I i II stopnia
 • przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (studia stacjonarne I stopnia)
 • retoryka stosowana (studia stacjonarne I stopnia)
Wydział Teologii:
 • teologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • muzykologia – studia stacjonarne I stopnia
 • nauki o rodzinie – studia stacjonarne I stopnia
 • mediteranistyka (studia stacjonarne I stopnia)
 • praca socjalna (studia stacjonarne I stopnia)
Wydział Nauk Humanistycznych:
 • filologia polska – studia stacjonarne I i II stopnia
 • filologia angielska – studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia
 • filologia germańska – studia stacjonarne I stopnia
 • filologia klasyczna – studia stacjonarne I stopnia
 • filologia niderlandzka – studia stacjonarne I stopnia
 • filologia romańska – studia stacjonarne I stopnia
 • filologia słowiańska (grupa rosyjska) – studia stacjonarne I i II stopnia
 • filologia słowiańska (grupa ukraińska) – studia stacjonarne I stopnia
 • historia – studia stacjonarne I stopnia
 • historia sztuki – studia stacjonarne I stopnia
 • filologia hiszpańska (studia stacjonarne I stopnia)
Wydział Nauk Społecznych:
 • dziennikarstwo – studia stacjonarne I stopnia
 • ekonomia – studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia
 • pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne II stopnia
 • politologia – studia stacjonarne I stopnia
 • psychologia – studia stacjonarne i wieczorowe jednolite magisterskie
 • socjologia – studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia
 • zarządzanie – studia stacjonarnie i niestacjonarne I stopnia
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:
 • architektura krajobrazu – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia
 • biotechnologia – studia stacjonarne I stopnia
 • informatyka – studia stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
 • matematyka – studia stacjonarne I i II stopnia
 • ochrona środowiska – studia stacjonarne I stopnia
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji:
 • administracja – studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia
 • europeistyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • prawo – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie
 • prawo kanoniczne – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Kolegium MISH). Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli:
 • inżynieria środowiska – studia stacjonarne I stopnia
 • pedagogika – studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia
 • socjologia – studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne II stopnia
 • praca socjalna (studia stacjonarne I stopnia)
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli:
 • edukacja techniczno-informatyczna – studia stacjonarne I stopnia
 • ekonomia – studia stacjonarne I stopnia
 • prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • grafika (studia stacjonarne I stopnia)
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim:
 • ekonomia – studia stacjonarne I stopnia
 • etnologia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • archeologia (studia stacjonarne I stopnia)

Komentarze

Chcesz aby internauci mieli możliwość komentowania tego wpisu? Napisz do nas.